Kvalitāte, drošība, vide

Kvalitāte

Ieviešot uzņēmumā kvalitātes vadības sistēmu, mūsu mērķis bija sakārtot visus uzņēmuma darbības procesus tā, lai garantētu maksimāli kvalitatīvu sniegumu it visās tā darbības jomās − nodrošinot lielāku klientu apmierinātību un iegūstot būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem.

Uzņēmumam attīstoties, ieklausoties klientu vēlmēs un vērtējumā par mums, arī mūsu kvalitātes vadības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota.

Esam rūpīgi izanalizējuši katra procesa īstenošanu uzņēmumā un panākuši to, ka ikviens darbinieks pilnībā pārzina savu darbības jomu un viņam uzticētos pienākumus. Esam radījuši saviem darbiniekiem drošu un pozitīvu darba vidi, kas ļauj pilnvērtīgi strādāt un sasniegt uzņēmuma izvirzītos mērķus, izmantot viņu zināšanas un radošo potenciālu, motivē piedāvāt jaunas idejas − lai rezultāts, ko redz un saņem mūsu klienti, būtu maksimāli labs un atbilstošs viņu vēlmēm un vajadzībām.

Būtisks šīs sistēmas darbības elements, protams, ir arī darbinieku paveiktā darba novērtējums un atzinība no vadības puses.

Uzņēmumā ir ieviesta  un darbojas kvalitātes vadības sistēma. Tas nozīmē, ka uzņēmumā ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesi tiek pilnībā kontrolēti un dokumentēti. Kas savukārt garantē visu procesu pilnīgu izsekojamību, maksimāli samazinot kļūdu un risku iespējamību. 

Viens no apliecinājumiem tam ir akciju sabiedrības “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” Piena kvalitātes kontroles laboratorijai piešķirtā akreditācija atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un citu piemērojamo dokumentu prasībām reglamentētajā sfērā – piena fizikāli ķīmiskā testēšana – atbilstoši MK 2016. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”, par ko uzņēmumam izsniegta akreditācijas apliecība. Šāds neatkarīgs atbilstības novērtējums potenciālajiem un esošajiem sadarbības partneriem un klientiem sniedz pārliecību par laboratorijas sniegto rezultātu objektivitāti un ticamību.

Vienkāršāk sakot – mūsu klientiem tas nozīmē ērtu sadarbību un mierīgāku dzīvi.

Drošība un vide

Rūpējoties par saviem darbiniekiem, darba drošībai un veselības aizsardzībai ikdienā uzņēmumā tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Laika posmā no 2001. gada līdz 2006. gadam uzņēmumā tika veikta vērienīga rekonstrukcija − ieviestas jaunas tehnoloģijas un labiekārtotas darbavietas. Arī uzņēmuma apkārtne pēc apjomīgiem sakārtošanas un apzaļumošanas darbiem ieguva jaunu seju.

Rekonstrukcijas ietvaros vecās, savu laiku nokalpojušās iekārtas tika nomainītas ar jaunām tehnoloģiju iekārtām, kas ļāva izveidot plašākas darba telpas un ērtas darba vietas strādājošajiem.

Uzņēmumā ir izveidota darba aizsardzības sistēma un noteiktas darba devēja, darba aizsardzības speciālista, struktūrvienību vadītāju un darbinieku pienākumi.

No 2004. gada regulāri tiek veikts darba vietu riska novērtējums, izmantojot riska indeksu. Tas parāda, kāds riska līmenis ir konkrētajā darba vietā. Pamatojoties uz riska vērtējumu, tiek plānoti konkrēti darba aizsardzības pasākumi, kas nepieciešami darba vides uzlabošanai.

Viens no riska faktoriem uzņēmuma darba drošībā ir saistīts vaislas buļļu spermas ražošanā un realizācijā izmantoto šķidro slāpekli – kriogēnu gāzi, kuras temperatūra ir –196 grādi pēc Celsija.

Lai novērstu negadījumu iespējamību, darbinieki ir stingri instruēti un saskarsmē ar šķidro slāpekli strikti ievēro drošas un veselībai nekaitīgas darba metodes, esot informēti par šis ķīmiskās vielas specifiskajām īpašībām, kas apkopotas īpašā Datu drošības lapā.

Kādi ir riski darbā ar šķidro slāpekli:

  • Saskare ar šķidro slāpekli var radīt apsaldējumus (līdzīgus apdeguma brūcēm). Tāpēc ir ļoti svarīgi izsargāties no iespējamajām šļakatām, uzpildot trauku ar slāpekli vai pārlejot to citā traukā, īpaši sargājot acis.
  • Objekts, kas atradies šķidrajā slāpeklī, ir ļoti auksts – saskare ar to var radīt apsaldējumus (tāpēc ir jālieto īpaši cimdi). Ja slāpeklis ir nokļuvis apavos vai uz drēbēm – tie ir nekavējoties jānovelk, lai izvairītos no iespējamām apsaldējuma brūcēm.
  • Slēgtā, neventilētā, mazā telpā var rasties liela slāpekļa koncentrācija (pildīšanas laikā vai iztukšojot trauku dezinfekcijai), kas var izraisīt nosmakšanu.
  • Slāpeklim izlīstot uz grīdas vai kāda objekta, tā temperatūras ietekmes rezultātā var rasties mehāniski bojājumi, piemēram, plaisas.

Sertifikāti (apliecības)

2007. gada 26. janvārī LR Pārtikas un veterinārais dienests izsniedzis AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" Veterinārās uzraudzības objekta atzīšanas apliecību, kas apliecina uzraudzības objekta (AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija") spēju patstāvīgi nodrošināt savas darbības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, piešķirot AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" atzīšanas numuru: 
LV 026370.

2005. gada 3. augustā Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju asociācija piešķīrusi AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu govkopības nozarē.

2002. gada 22. februārī Ciltsdarba valsts inspekcija izsniegusi AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" reģistrācijas apliecību "Bioprodukta ieguvei govju mākslīgai apsēklošanai".