Korporatīvā pārvaldība

Korporatīvā pārvaldība

Lai nodrošinātu un veicinātu investoru un sadarbības partneru, klientu un sabiedrības izpratni par uzņēmumu, tā darbību un pārvaldi, AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” pārvalde tiek organizēta, ievērojot Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020. gada decembrī izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu: https://www.tm.gov.lv/lv/korporativas-parvaldibas-kodekss

Padome

Inita Bedrīte, padomes priekšsēdētāja 
Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece ražošanas jomā

Dzimusi 1959. gadā. Rīgas Politehniskā institūtā ieguvusi inženieres ķīmiķes – tehnoloģes izglītību. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 1987. gada. No 1997. gada ir padomes priekšsēdētāja vietniece, 2007. gadā ievēlēta par padomes priekšsēdētāju (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 20.04.2026.). Pieder 1084 sabiedrības akcijas. Kopš 1999. gada ir SIA „Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija” valdes locekle.

Guntis Mecaucis, padomes priekšsēdētājas vietnieks

Dzimis 1964. gadā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvis veterinārārsta
izglītību. Strādā par tehnisko speciālistu AS “Dimedium Latvija”. Ievēlēts padomē
2020. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 20.04.2026.). Pieder 5448 sabiedrības
akcijas. 

Līga Kubuliņa, padomes locekle
Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece

Dzimusi 1990. gadā. Ieguvusi lauksaimniecības zinātņu maģistra grādu lauksaimniecībā. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2017. gada. Ievēlēts padomē 2023. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 20.04.2026.).   

Baiba Mecauce, padomes locekle

Dzimusi 1964. gadā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvusi veterinārārstes izglītību. Ievēlēta padomē 2017. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 20.04.2026.). Pieder 10304 sabiedrības akcijas.

Edgars Nartišs, padomes loceklis
Veterinārārsts

Dzimis 1960. gadā. Privātpraktizējošs veterinārārsts. Veic veterinārārsta pienākumus AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kopš 2013. gada. Ievēlēts padomē 2023. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 20.04.2026.).

Valde

Valdes priekšsēdētājs:

Nils Ivars Feodorovs

Dzimis 1957. gadā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvis zootehniķa izglītību. 1999. gadā ievēlēts par AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdes priekšsēdētāju (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 21.04.2026.). 2014. gadā ievēlēts SIA „Piensaimnieku laboratorija” padomē.
 

Valdes locekļi:

Sarmīte Arcimoviča, Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītāja

Dzimusi 1962. gadā. Latvijas Valsts universitātē ieguvusi biologa izglītību, Latvijas Lauksaimniecības universitātē − darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 1995. gada, pildot arī darba aizsardzības speciālistes pienākumus. Ievēlēta valdē 2009. gadā (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 21.04.2026.).

Valda Mālniece, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Dzimusi 1957. gadā. Studējusi Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras un celtniecības fakultātē, Latvijas Republikāniskajā Neklātienes Lauksaimniecības tehnikumā ieguvusi grāmatvedes izglītību. Kopš 1983. gada strādā AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”. No 1997. gada ir tās valdes locekle (pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 21.04.2026.). Kopš 1996. gada ir SIA „Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija” galvenā grāmatvede.

Akcionāri

Akcionāri, kam pieder vairāk par 5 % no balsstiesīgo akciju skaita:

SIA „Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija” (49,92 %) 
Reģ. nr. 40003311954

SCI AG (8,02 %)
Bartholomäus-Arnoldi-Str. 82, DE-61250 Usingen, Vācija 

Oļegs Radčenko (5,19 %)

Korporatīvās pārvaldības ziņojumi

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016. gadu
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015. gadu

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2014. gadu

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2013. gadu

Gada pārskati

Gada pārskats par 2023. gadu
Gada pārskats par 2022. gadu
Gada pārskats par 2021. gadu
Gada pārskats par 2020. gadu
Gada pārskats par 2019. gadu
Gada pārskats par 2018. gadu
Gada pārskats par 2017. gadu
Gada pārskats par 2016. gadu
Gada pārskats par 2015. gadu
Gada pārskats par 2014. gadu
Gada pārskats par 2013. gadu

Statūti

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” statūti

JSC „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” Articles of Association 

Veidlapas

Akcionāru pilnvarojuma veidlapa

Tiesības

Informācija par akcionāru tiesībām un to izmantošanas termiņiem

(sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta desmitās daļas 1.punkta a) apakšpunktu)

I Akcionāru tiesības iekļaut papildus jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā.
Saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otro daļu akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2panta otro daļu akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Saskaņā ar Komerclikuma 276.panta trešo daļu akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši iekļauti darba kārtībā): (1) padomes, revidenta, sabiedrības kontroliera vai likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka padomes vai likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēta jauna padome vai likvidators, (2) prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, sabiedrības kontrolieri, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu; (3) jaunas sapulces sasaukšana.


II Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus.
Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2panta pirmo daļu akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi šā panta kārtībā akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.


III Akcionāru tiesības uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem.
Saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturto daļu ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta pirmo daļu, Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.