Kursi un semināri

Kursi un semināri

Aktuālo informāciju par kursiem un semināriem meklējiet sadaļā Saimniecību lietas> Notikumi

Kursi un semināri

Siguldas CMAS piedāvā šādas apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus: 
 1. Kvalifikācijas paaugstināšana govju mākslīgajā apsēklošanā un pārraudzībā sertificētām un apliecību ieguvušām personām;
 2. Apmācība mākslīgajā apsēklošanā govkopībā darbam vienā ganāmpulkā.

Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju nosaka Ministru kabineta 12.03.2019. noteikumi Nr. 166 (skatīt šeit).


1. Kvalifikācijas paaugstināšana govju mākslīgajā apsēklošanā un pārraudzībā sertificētām personām un personām, kuras ir saņēmušas apliecību govju pārraudzības vai mākslīgās apsēklošanas veikšanai vienā ganāmpulkā

Personai piecu gadu periodā ir jāapmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi attiecīgajā jomā:

 • mākslīgajā apsēklošanā – 16 mācību stundas,
 • piena pārraudzībā – 16 mācību stundas.  

Siguldas CMAS kā apmācību pasākuma organizators pēc fiziskās personas kvalifikācijas pasākuma apmeklēšanas informāciju par pasākumu un stundu skaitu iekļauj Lauksaimniecības datu centra (LDC) sertifikātu un apliecību ieguvušo fizisko personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) septiņu darba dienu laikā. Saņemto stundu skaitu apkopo reģistrā, un derīguma termiņa beigās apliecība tiek automātiski  pagarināta.

Kvalifikācijas paaugstināšanas dokumentu kopijas (par apmeklētiem semināriem, lekcijām, kursiem) jāsūta LDC ieskenētā veidā uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv vai pa pastu.  

Tālruņi uzziņām
Lauksaimniecības datu centrs: 67027240, 67027241
Siguldas CMAS: 29413277 (Inita Bedrīte, e-pasts: inita.bedrite@sigmas.lv)

2. Apmācības mākslīgajā apsēklošanā govkopībā darbam vienā ganāmpulkā

Kursu vada veterinārārsts. Apmācības notiek, kad tiek nokomplektēta apmācāmo grupa. Tāpēc, lūdzu, sazināties individuāli, zvanot uz mob. t.: 29413277 (Inita Bedrīte) vai rakstot uz e-pastu: inita.bedrite@sigmas.lv

Apliecību pagarināšana

Siguldas CMAS nodrošina kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kas nepieciešami, lai pagarinātu Lauksaimniecības datu centra (LDC) izsniegto sertifikātu un apliecību mākslīgajā apsēklošanā (darbam vienā ganāmpulkā) un piena pārraudzībā govkopībā derīguma termiņu.

 1. Kas jādara, lai pagarinātu sertifikātu/apliecību?
 2. Vai par sertifikāta/apliecības pagarināšanu ir jāmaksā?
 3. Kad stājas spēkā pagarinātā apliecība/sertifikāts? 
 4. Ja neesmu savlaicīgi paaugstinājis savu kvalifikāciju...
 5. Ja tiek mainīts ganāmpulks vai tā numurs?
 6. Ministru kabineta noteikumi

Spiediet uz jautājumiem virs attēla vai lasiet, bīdot uz leju...Kas jādara, lai pagarinātu sertifikātu/apliecību?
Piecu gadu periodā ir jāapmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi attiecīgajā jomā:

 • mākslīgajā apsēklošanā – 16 mācību stundas,
 • piena pārraudzībā – 8 mācību stundas teorijas apguvē un 8 mācību stundas praktiskās nodarbības (kopā 16 mācību stundas).  

Siguldas CMAS kā apmācību pasākuma organizators pēc fiziskās personas kvalifikācijas pasākuma apmeklēšanas informāciju par pasākumu un stundu skaitu iekļauj LDC sertifikātu un apliecību ieguvušo fizisko personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) septiņu darba dienu laikā. Saņemto stundu skaitu apkopo reģistrā, un, ja ir apmeklētas 16 nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšanas mācību stundas, derīguma termiņa beigās apliecība tiek pagarināta automātiski (t.i., nav nepieciešams iesniegt atsevišķu pieteikumu apliecības pagarināšanai).

Kvalifikācijas paaugstināšanas dokumentu kopijas (par apmeklētiem semināriem, lekcijām, kursiem) jāsūta LDC ieskenētā veidā uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv vai pa pastu.

Vai par sertifikāta/apliecības pagarināšanu ir jāmaksā?
Nē. Apliecību un sertifikātu pagarināšana ir bez maksas.

Kad stājas spēkā pagarinātā apliecība/sertifikāts?
Apliecības un sertifikāti ir derīgi ar nākamo dienu pēc iepriekšējā apliecības/sertifikāta derīguma termiņa beigām, ja savlaicīgi ir iesniegti visi to pagarināšanai nepieciešamie dokumenti un ir apmeklētas 16 nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšanas mācību stundas.

Ja neesmu savlaicīgi paaugstinājis savu kvalifikāciju...
Ja piecu gadu laikā kopš apliecības/sertifikāta saņemšanas neesat paaugstinājis kvalifikāciju savā darbības jomā (apmeklējis seminārus, lekcijas, kursus − kopskaitā 16 mācību stundas), Jūsu apliecības derīgums uz laiku tiek apturēts. 
Izpildot nepieciešamās prasības kvalifikācijas celšanai un iesniedzot attiecīgos dokumentus, un atkārtoti nokārtojot pārbaudes testu, apliecības/sertifikāta darbība tiks atjaunota.

Papildu informācija, zvanot uz mob. tālruni: 29413277 vai rakstot uz e-pastu: inita.bedrite@sigmas.lv.

Lūdzu, pārbaudiet savas apliecības/sertifikāta beigu termiņu un savlaicīgi apmeklējiet kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus.

Ja tiek mainīts ganāmpulks vai tā numurs
Ja apliecības darbības laikā tiek mainīts ganāmpulka numurs vai plānojat veikt liellopu mākslīgo apsēklošanu citā ganāmpulkā, nekā reģistrēts līdz šim, lūdzu, savlaicīgi paziņojiet par to LDC, nosūtot pieteikumu (skat. PIETEIKUMU šeit) uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv vai pa pastu.

Ministru kabineta noteikumi
Kārtību, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtību, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības nosaka Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumi Nr. 566 (skatīt šeit).