Citi

Ministru kabineta noteikumi Nr.73 
Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā 

Ministru kabineta noteikumi Nr.485 
„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.730
„Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.328
„Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”

Ministru kabineta noteikumi Nr.841
„Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”

Ministru kabineta noteikumi Nr.416
„Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”