Govju meklēšanās pazīmju noteikšanas uzlīmes Estrotect™

  • ESTROTECT™  ir ekonomiski izdevīgas pašlīmējošas uzlīmes, kas maina krāsu atkarībā no berzes stipruma.
  • Uzlīmi uzlīmē virs govs astes.

Ja dzīvnieks meklējas un tiek aplekts, uzlīmes maina krāsu. Uzlīmes sudrabotā virsma berzes rezultātā tiek noskrāpēta (govīm aplecot vienai otru), atklājot zemāk esošo fluorescējošo indikatora krāsas slāni.

  • Palielinoties aplekšanas reižu biežumam, atklājas vairāk fluorescējošās krāsas slāņa, kas norāda, ka govs vai tele atrodas izteiktas meklēšanās (stāvēšanas) fāzē.